01 மே 2020 – தொழிலாளர் தின தீர்மானம்.

கெத்து குரூப்– தமிழ்நாடு இன்று பின்னலாடைத் துறை போராடி வருகிறது. குறிப்பாக சிறிய அளவிலான நிறுவனங்கள் மற்றும் குடிசைத் தொழில்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு

Quick actions necessary as threat of bondage looms

Analysis Report Of Information Collected From Garment Workers In Dindigul During The COVID-19 Lockdown Data collection by Vaanavil Research Collective (until 5 April 2020)   Data Analysis by Gethu Group INTRODUCTION Vaanavil research collective organised a dipstick study with 21 garment workers and 51 villagers in 7 villages in Dindigul district. Workers were interviewed onContinue reading “Quick actions necessary as threat of bondage looms”

Menstruation at the Workplace: Demand for Recognition

The challenges faced by menstruating women are among the least discussed problems in workspaces and in public spaces. Often there is an uncomfortable smile among people whenever this issue gets talked about. Menstrual cramps are painful that affect many women before and during a menstrual period. Typically the cramping pain starts in the lower abdomenContinue reading “Menstruation at the Workplace: Demand for Recognition”

Coronavirus Relief Package: Key Entitlements

This post looks at the availability of government schemes and entitlements to help workers combat the 21-day lockdown in view of the Coronavirus Pandemic   While the first coronavirus affected person was detected in late January 2020, the spread became more threatening in early March, 2020. And by mid-March, the nation-wide lockdown was announced. While everyoneContinue reading “Coronavirus Relief Package: Key Entitlements”

Towards A Worker-Led Think Tank: A Gethu

Pradeep Narayanan of Partners in Change introduces the idea behind Gethu ~ a garment workers’ think tank The garment supply chain is vast – from cotton farming to stitching and packaging, the making of a ready-made garment involves a diverse range of skilled workers. We have been working across the supply chain of garment workersContinue reading “Towards A Worker-Led Think Tank: A Gethu”

Accessing Employee Provident Scheme: Challenges faced by workers

Workers are entitled to various rights based on different laws. The need is to protect those rights and entitlements. Similarly, there is also a need to demand for new sets of entitlements owing to changing situations and to adhere to global human rights conventions and good practices.

Create your website with WordPress.com
Get started